Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności. Znajdziesz tu informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, o tym kto jest ich administratorem i jakie są Twoje prawa związane z wykorzystaniem danych.

I. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do Użytkowników strony internetowej www.artis.org.pl, której jedynym właścicielem jest Stowarzyszenie Rękodzielnicze ARTIS (zwane dalej Artis) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, numer KRS: 0001068918. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony, jest Użytkownikiem.
 2. Stowarzyszenie stara się zapewnić Użytkownikom strony ochronę ich danych osobowych oraz prywatności zgodnie z zasadami określonymi między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) w porządku krajowym.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Rękodzielnicze ARTIS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, numer KRS: 0001068918. Z Artis można skontaktować się e-mailowo pod adresem artis.wroclaw@gmail.com .

II. Zakres i cel gromadzenia danych

 1. Strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum. Dane zbierane są aktywnie (dane, które sam Użytkownik podaje dobrowolnie) lub biernie (dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach:
 • przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Użytkownika w związku z prowadzoną przez Artis zbiórką, ewentualnie przekazania Użytkownikowi mailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparł, oraz wydania potwierdzenia o dokonaniu darowizny do celów podatkowych. W tym przypadku zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, kwotę darowizny. Podanie danych ma charakter umowny jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez niego darowiznę oraz wypełnić ciążące na Artis obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i c).
 • kontaktowania się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub pocztowej związanej ze sprawami dotyczącymi prowadzonej przez Artis działalności, np. w celu odpowiadania na zapytania Użytkownika czy w celu podejmowania działań zmierzających do zawarcia stosownych umów, porozumień, czynienia ustaleń dotyczących współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. W tym przypadku zakres przetwarzanych przez Administratora danych może obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub ewentualnie inne dane podane przez Państwa w zapytaniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi i/lub informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie.
 • w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, wysyłania newslettera. W ramach tego celu zakres przetwarzanych danych obejmuje adres e-mail, a jeśli w adresie e-mail znajdują się jakieś dane osobowe np. imię, nazwisko to również i te dane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 • zapisywania danych w plikach cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona www.artis.org.pl nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu. W każdej chwili Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Pełną Politykę Plików Cookies znajdziesz tutaj

III. Uprawnienia użytkowników

 1. Artis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 2. Informujemy, iż organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Artis danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193), www.uodo.gov.pl

IV. Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, iż w związku z prowadzoną działalnością, dane osobowe mogą być:

 1. powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO procesorom – tj. podmiotom, którym Administrator powierza dane w związku z koniecznością świadczenia usług w ramach zawartej umowy. Procesorami są np. podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowych, obsługi księgowo-finansowej, prawnej, pocztowej, kurierskiej, w obszarze IT. Podmioty te, o ile przetwarzają dane osobowe Użytkowników na zlecenie Artis, działają na podstawie zawartych z nią umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać dane osobowe Użytkowników organom publicznym.
 3. Informujemy, iż w związku z wykonywanymi na Państwa rzecz usługami dane osobowe są lub mogą być przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), czyli do państwa trzeciego.

V. Ramy czasowe, w których dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane

 1. W celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Użytkowników pytania – do czasu udzielenia informacji zwrotnej, a w razie dalszych pytań- do czasu udzielenia wyczerpujących informacji.
 2. W celach związanych z zawarciem i realizacją postanowień umowy – przez czas trwania umowy.
 3. W celach związanych z wysyłką newslettera – od momentu wyrażenia przez Użytkowników zgody na jego otrzymywanie do czasu cofnięcia przez Użytkowników zgody na jego otrzymywanie.
 4. W celach związanych z dociekaniem roszczeń w związku z umową – przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, uprawniających do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, jednakże nie dłużej niż przez 10 lat.

Jeśli masz pytania, związane z Polityką Prywatności, skontaktuj się z nami!